Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 je uzavřen

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu budete potřebovat?

Podstatným kritériem pro přijetí do MŠ je věk dítěte, zpravidla jsou přijímány děti od 3 – 6 let. Při přijímacím řízení po podání žádosti vyhodnocujeme zákonem daná kritéria. Primárně přijímáme děti plnící povinnou předškolní docházku, tedy ty, které 1.9. v daném školním roce dosáhli věku 6 let. a bydlí ve spádové oblasti Praha 3. Následně zohledňujeme trvalé bydliště, naší spádovou oblastí je Praha 3. Do naplnění zbývající volné kapacity mateřské školy přijímáme přihlášené děti dle data narození od nejstarších sestupně.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl.26 Nařízení EP a rady(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o odchraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplění účelu.

Další kontaktní e-mailové adresy
reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz 

Datová schránka MŠ: uyk8rkz

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde – Individuální vzdělávání_pro rodiče