Logo Miličům Dům

Individuální vzdělávací plán

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání ( formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání ). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc.

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole ( např. oznameni_individualni_vzdelavani ). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde – Individuální vzdělávání_pro rodiče

Pokud se rozhodnete pro plnění povinné předškolní docházky formou individuálního vzdělávání, plně toto Vaše rozhodnutí chápeme a přijímáme. Pak je tedy naší prioritou Vám situaci co nejvíce ulehčit.

Níže  Vám nastíníme jak vypadá povinné přezkoušení v naší mateřské škole :

1. rodič doručí ředitelce mateřské školy Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

2. rodič obdrží Rozhodnutí o přijetí k individuálnímu vzdělávání

3. rodič s ředitelkou domluví datum ( dle zákona do konce listopadu daného roku ), kdy se sejdou ve školce

4. v domluvený termín se rodič / rodiče s dítětem dostaví do školy, kde :

      a. běžným rozhovorem s dítětem ( za přítomnosti rodiče ) ověříme sociální kompetence dítěte – schopnost pozdravit, komunikovat s cizí dospělou osobou, přizpůsobit se požadavkům ap.

      b. na základě přineseného portfolia ( obrázky, pracovní listy – cokoli, s čím by se dítě rádo pochlubilo ) a rozhovoru s dítětem i rodiči :

· ověříme kompetence komunikativní ( výslovnost, slovní zásoba, jazyková obratnost… )

· ověříme kompetence k řešení problémů ( jak si toto dělal/a, kdo ti s tím pomohl, kam se chystáš do školy, těšíš se na další výuku? ), případně zkusíme pár úkolů ( porovnat větší / menší, určit odlišný obrázek v řadě, přiřadit činnosti a obrázky… )

· ověříme kompetence činnostní ( co děláte doma / ve školce, co děláš rád/a ve volném čase a co tě nebaví… )

· ověříme kompetence občanské ( kde bydlíš, jak jste sem jeli, kde jste byli v létě na výletě?… )

· ověříme kompetence k učení ( z běžného rozhovoru v začátku setkání – co si nakreslil/a, proč jsi vyrobil/a… )

c. pokud si dítě bude přát navštívit třídu a pohrát si s dětmi, bude mu to umožněno ( ředitelka s rodiči se mezitím může věnovat otázkám rodičů )

5. pokud si dětí nepřinesou žádný obrázek nebo výrobek, pokusíme se něco nakreslit ve školce a povídat si nad nakresleným obrázkem

6. ředitelka nabízí rodičům možnost konzultace :

a. vstup do ZŠ – jaké jsou možnosti, jak se řeší odklad školní docházky, konzultace zralosti dítěte na školní docházku

b. odborné poradenství v oblasti speciální pedagogiky ( jak řešit vstup do ZŠ, s kým je třeba komunikovat )

Přezkoušení je povinností z hlediska zákona, tudíž je vhodné, aby jak pro rodiče, tak pro dítě byl tento čas užitečný, příjemný a nestresující. Jsme vždy rádi, když se na setkání rodiče připraví ( přichystají si otázky ap. )