Logo Miličům Dům

Balíček Pražana

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

                stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách

                školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách

                družiny zdarma – na základních školách

nebo

Příspěvek z fondu solidarity – finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola ( škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky,… ).

O úlevu můžete požádat pokud:

 • je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 • dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 • Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
 • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
 • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • pobíráte přídavek na dítě,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • čelíte exekuci/insolvenci,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Jak to bude probíhat v MŠ Milíčův dům

Podat žádost mohou rodiče dětí, které jsou zapsané v MŠ Milíčův dům ke vzdělávání a stravování a splňují výše uvedené podmínky.

Termíny:
Do 20.9.2023 doručte vyplněnou žádost do ředitelny školy.
Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Ředitelka mateřské školy do 1. 10. 2023 žádost posoudí a rozhodne o jejím schválení či neschválení. O této skutečnosti vyrozumí žadatele v přiměřené lhůtě.

Prominutí úplaty či poskytnutí příspěvku z tzv. Fondu solidarity budou možné od 1. 9. 2023.

Proti rozhodnutí ředitelky o žádosti žadatele se nelze odvolat. Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)