- usnesením RMČ Praha 3 č. 842 že dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2013 :

IMG 20180111 153711

 IMG 20180111 153815

...........................................................................

 

- ÚPLATA :

úplata za vzdělávání - 850,-Kč.

Od placení úplaty jsou osvobozeny děti, které od 1.9.2017  dosahnou věku 6ti let.

Úplatu za vzdělávání plaťte prosím na účet číslo 123172793/0300.

 

- STRAVNÉ :

Stravné na den-  36,-Kč / 38,-Kč (Děti s odkladem škol. docházky).

Zálohy na stravné jsou  700,-Kč /750,-Kč pro dětí s odkladem školní docházky.

Zálohy na stravné plaťte, prosím, na účet číslo 270460592/0300

Vyúčtování stravného- únor a červen

 

Úplatu za vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit do 10.dne daného měsíce

Variabilní symbol dítěte obdrží zákonný zástupce první školní den ve třídě.


Nezapomeňte si, prosím, zrušit trvalé příkazy na měsíc červenec a srpen.

 

- Povinná školní docházka v MŠ :

Od začátku školního roku 2017/2018 nabývá platnosti další část novely školského zákona o povinném předškolním vzdělávání.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34
odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to od 8.00- 12.00hodin. Povinné školní vzdělávání se neplní v době školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách na Praze 3.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena na omluvném listě školy.

 

- Individuální vzdělávání v MŠ Milíčův dům :

Pokud zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, musí učinit „Oznámení o individuálním vzdělávání“ nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.
Oznámení musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Mateřská škola je povinna doporučit očekávané výstupy a v určeném termínu tyto výstupy ověřit. Termín ověřování je stanoven na 21.11.2017 od 9.00-12.00. Ověřování bude probíhat ve třídě předškoláků pod vedením ředitele a třídního učitele předškolní třídy.

ověřování bude probíhat v těchto oblastech :


- Očekávané výstupy v jednotlivých oblastech RVP pro individuální vzdělávání :


1. Dítě a jeho tělo :


• Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
• Vědomě napodobit jednoduchý pohyb
• Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
• Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce

 

2. Dítě a jeho psychika :


• Pojmenovat většinu toho, co ho obklopuje
• Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
• Porozumět slyšenému – zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách
• Popsat situaci
• Utvořit jednoduchý rým
• Poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno
• Poznat některé symboly a popsat jejich význam

 

3. Dítě a ten druhý :


• Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsoben, respektovat ho.
• Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným dítětem
• Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

 

4. Dítě a společnost :


• Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
• Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
• Chovat se zdvořile
• Respektovat pravidla
• Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

5. Dítě a svět :


• Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.
• Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz