Školní vzdělávací program

„Všichni jsme kamarádi“

 

Zpracoval kolektiv mateřské školy Milíčův dům.

ŠVP vydán 1. 9. 2016

  Upraveno ke dni 1.9.2017

Obsah:

 1. Identifikační údaje o mateřské škole
 2. Obecná charakteristika školy

   III.     Podmínky předškolního vzdělávání:

 1. Věcné podmínky
 2. Životospráva
 3. Psychosociální podmínky
 4. Organizace
 5. Řízení MŠ
 6. Personální a pedagogické zajištění školy                         
 7. Spoluúčast s rodiči
 1.   Organizace vzdělávání
 2. Charakteristika vzdělávacího programu:
 3. Koncepce a filozofie školy - cíle
 4. Popis a formy vzdělávání
 5. Rizika jednotlivých oblastí
 6. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 1. Vzdělávací obsah:
 2. Přehled doporučných  integrovaných bloků
 3. Integrované bloky:Dílčí vzdělávací cíle

                                                               Návrh obsahu a činností

                                                               Očekávané výstupy

             Přílohy:    

 1. Personální obsazení (neveřejné), povinnosti učitelky
 2. Struktura vlastního hodnocení
 3. Mimoškolní aktivity, plán akcí
 4. Spolupráce s dalšími subjekty – mapa partnerů
 5. Historie Milíčova domu
 6. Přemysl Pitter – Milíčův dům

                    Ze zápisků Přemysla Pittra

                    

                                              

 1. Identifikační údaje o Mateřské škole Milíčův dům

Adresa :                          Sauerova 2/1836, 130 00 Praha 3

Tel:                                222 582 364

Fax:                                222 582 364

Email:                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky:               www.milicuvdum.cz

IČO:                                638 31 261

IZO:                                048 134 791

Č. účtu:                            ČSOB Olšanská 123 172 793/0300

Zřizovatel:                        Městská část Praha 3, IČO 000 635 17,

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3

Odpovědná osoba:             Pavla Mervartová, statutární zástupce školy

Zástupkyně ředitelky:          Zdeňka Ježková

Otevření MŠ:                     1. 9. 1976

Zařazení do sítě škol:          26.3. 1996

Změna zařazení:                1. 1. 1993 škola právní subjekt – rozpočtová organizace

 1. 1. 1996 příspěvková organizace

Kapacita školy:                  68 dětí

Počet tříd:                         4 třídy, z toho 2 mikrotřídy pro děti vyžadující speciální

                                          péči      

Provoz:                            7:00 – 17:00

Stravování:                       Zajišťuje ŠJ při Základní a Mateřská škola, Praha 3

                                       Chelčického 43/2614

 IZO výdejny:                    102 413 771

 1. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Milíčův dům je umístěna na Žižkově, v místě, kde na rozlehlou zahradu navazuje přírodní park „Na Křížku“. Milíčův dům byl otevřen roku 1933, o jeho stavbu a provoz se zasloužil humanista a pedagog Přemysl Pitter. Milíčův dům byl vždy otevřen všem dětem bez rozdílů a i my se snažíme pokračovat v tomto duchu.

Našimi hlavními zásadami jsou otevřenost, vstřícný a příkladný vztah k dětem a tolerance.

Dům slouží jako mateřská škola od roku 1976. Do roku 1998 jako speciální MŠ. Čestný název Milíčův dům škola získala v roce 2002 (ředitelkou zde byla v tu dobu Bc. Marta Vrabcová). V roce 1992 proběhla rekonstrukce celé budovy, od té doby probíhají každým rokem dílčí úpravy a opravy.

III. Podmínky předškolního vzdělávání

 1. Věcné podmínky

Prostory MŠ jsou využity tak, aby postačovaly skupinovým i individuálním činnostem a kapacitě 68 dětí. Snažíme se o jejich účelné využití.

V přízemí se nachází prostorná vstupní hala se sedačkou, sloužící k odpočinku rodičů při čekání na děti, šatna s patrem – každé dítě zde má své místo, označené obrázkovou značkou. Za šatnou je velmi pěkná tělocvična s vybavením vyhovujícím předškolním dětem. V tělocvičně je také umístěna knihovna – slouží především pedagogům a dětem, dochází však také k zapůjčení knih rodičům domů (na základě žádosti nebo doporučení při řešení výchovných situací).

Dále jsou v přízemí jídelny – větší pro Pejsky a Veverky a menší pro Kočičky a Myšky. Veškerá jídla jsou podávána zde.

V prvním patře se nachází třída mladších dětí (Pejskové), která je velmi malá, ale má samostatnou ložnici, sloužící pro odpočinek, pohybové činnosti i k větším konstruktivním stavbám. Druhá třída pro starší (většinou předškolní) děti – Veverky je svojí velikostí vyhovující. Sociální zařízení je stísněné a je nutno podřídit pohyb zde omezenému prostoru.

Ve druhém patře se nacházejí 2 smíšené speciální třídy (kapacita 11 dětí). Pro pohybové činnosti, nebo pokud je třeba při činnosti větší prostor, je zde zasklená terasa.

V suterénu školy se nachází výtvarná dílna a prádelna s mandlem.

Veškeré pomůcky a hračky jsou umístěny v dosahu dětí (nebo alespoň tak, aby na ně děti viděly). Pomůcky a hračky se snažíme mezi třídami různě střídat, aby dětem byly nabízeny nové podněty.

Škola je vyzdobena výrobky a výtvarnými pracemi dětí, které se snažíme obnovovat.

Školní zahrada je dostatečně prostorná, v roce 2013 jsme začali obnovovat nevyhovující herní prvky. Snažíme se, aby školní zahrada sloužila jako relaxační, herní i naučná. Jsou zde 2 pískoviště, malé hřiště na kolektivní sporty, umělý kopec, relaxační dřevěný domek se stavebnicí i prostor pro pěstování okrasných či užitkových rostlin.

2.  Životospráva

Ve spolupráci s rodiči se snažíme, aby dětem byla poskytována kvalitní a vyvážená strava, podle příslušných předpisů. Svačiny i oběd podáváme v jídelnách v přízemí, kde se děti dle rozpisu střídají (dopolední svačina: 8:30 – 9:30, oběd: 11:30 – 12:30, odpolední svačina: 14:15 – 15:00).

Stravu dovážíme ze ŠJ Chelčického, kde také konzultujeme veškeré připomínky personálu i rodičů. Snažíme se vycházet rodičům vstříc ohledně stravovacích požadavků jejich dětí. Jídelníček je každý týden k dispozici na nástěnce v MŠ a na webových stránkách. Nenutíme děti do jídla, ale snažíme se vhodnou motivací podpořit ochutnávání nových, pro děti neznámých či neobvyklých potravin.

Pitný režim je zařazen do rituálu v průběhu dne a možnost napít se mají děti kdykoli v průběhu dne. Pitný režim na zahradě je vyřešen nerezovým pítkem.

Na škole máme zaveden pravidelný denní řád, který však není dogmatický, ale umožňuje reagovat na momentální situaci a přizpůsobit organizaci činností potřebám a přáním dětí. Pravidelně dodržujeme pouze dobu jídla (třídy se střídají v jídelně) a odpočinku.

Rodiče mají možnost přivádět i odvádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých přání a možností. Snažíme se, aby byly děti pokud možno každodenně dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na kvalitu ovzduší a počasí (silný mráz, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.) a měly dostatek volného pohybu jak na zahradě MŠ, tak na vycházkách do přilehlého parku Na Křížku a okolí školy.  Při špatném počasí se děti alespoň střídají v tělocvičně či na terase.

Odpolední odpočinek je upraven podle věku dětí a individuálních potřeb. Do spaní děti nenutíme. Nejstarší děti se na odpočinek nepřevlékají, odpočívají na vlastním polštáři.

Usilujeme o to, aby se zaměstnanci naší školy chovali podle zásad zdravého životního stylu a poskytovali tak dětem přirozený vzor.

 

 1. Psychosociální podmínky                                                                                                     

Všichni zaměstnanci naší školy jednají s dětmi laskavě, s citem a s pochopením pro jejich potřeby a zájmy, snaží se o to, aby byly děti v prostředí školy spokojené a cítily se tu jistě a v bezpečí. Snažíme se vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim s postupným zvykáním a případně i za účasti rodiče. Některým dětem však přítomnost rodiče adaptaci prodlouží, je proto dobře tento krok zvážit.

Pracujeme s individualitou dětí, respektujeme jejich temperament a potřeby. V naší školce je každé z dětí partnerem s ohledem na své možnosti – výjimkou nejsou ani integrované děti.

Pravidla soužití tvoříme společně s dětmi, přikláníme se spíše k vysvětlování než k příkazům. Tyto jsou vhodné pouze při zajištění nezbytné bezpečnosti dětí.

Snažíme se o nenásilnou komunikaci s každým dítětem, usilujeme o vytvoření vzájemného vztahu důvěry a spolupráce. Ve všech vhodných situacích a činnostech podporujeme a rozvíjíme spolupráci a empatii dětí, snažíme se vyvarovat nezdravého soutěžení.

Zdravé sebevědomí dětí posilujeme povzbuzováním a oceňováním snahy naučit se něčemu novému, nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

 1. Organizace

 

V každé třídě je stanoven denní režim, který je optimálně přizpůsoben dětem i učitelkám dané třídy. Pevně stanovené jsou časy jídel, ostatní časy jsou spíše orientační a umožňují reagovat na momentální situace, potřeby a přání dětí.

V denním režimu má své pravidelné místo pohybová aktivita (v tělocvičně, venku), odpočinek (po obědě, dle potřeby dětí), rituály (zklidňují děti, poskytují jim oporu a jistotu), spontánní i řízená činnost (individuální i skupinová).

Řadu činností nabízí učitelka ve spolupráci s asistentem pedagoga. Nabídka činností je obměňována dle třídního vzdělávacího programu, děti nejsou do činností nuceny, ale jsou vedeny k dokončení činnosti včetně úklidu pracovního místa.

 1. Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny Organizačním řádem a Pracovním řádem. Je vytvořen funkční informační systém prostřednictvím pravidelné vzájemné komunikace (každé pondělí porady). Informační nástěnky pro rodiče v šatně, v mezipatře na panákovi, ale i na dveřích jednotlivých tříd. Další informace jsou k nalezení na Facebooku, webových stránkách a v pravidelném buletinu, který je vydáván před začátkem každého pololetí.

Při vedení zaměstnanců se ředitelka snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovnice školy jsou zapojovány do řízení mateřské školy, mají dostatek pravomocí a jejich názor je respektován. 

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, snaží se o pozitivní motivaci, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Motivuje učitelky ke spoluúčasti na rozhodování o umísťování jednotlivých dětí k integraci, už při zápisu vyžaduje přítomnost učitelek ze speciálních tříd a respektuje jejich názor o zařazení dětí do speciálních tříd.

Ke spolupráci jsou přizýváni i rodiče, zástupci registrovaného Klubu rodičů při Milíčově domě – minimálně 3x ročně.

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází z předchozí analýzy a snaží se získávat a využívat zpětnou vazbu zvláště od rodičů dětí – dotazníky.

Školní vzdělávací program vypracovává ředitelka ve spolupráci s učitelkami. 

Zlepšujeme kontrolní a evaluační systém a snažíme se, aby zahrnoval všechny oblasti chodu mateřské školy a z výsledků byly vyvozovány závěry pro další práci. Struktura vlastního hodnocení viz.příloha.                                

Mateřská škola spolupracuje s různými organizacemi a institucemi, které jsou rozpracované v příloze Mapa partnerů.

 1. Personální a pedagogické zajištění školy

Na škole pracuje 8 pedagogů včetně ředitelky, asistenti pedagoga podle počtu integrovaných dětí a 3 provozní zaměstnanci.

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají formou samostudia, formou různých odborných seminářů, které si mohou vybrat dle aktuálních vzdělávacích nabídek, na doporučení ředitelky školy a studiem na VŠ. Nové poznatky pak aplikují ve své pedagogické práci a předávají je kolegyním na pedagogických radách.

Služby pedagogů viz.pracovní řád. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

 1. Spoluúčast rodičů

Vytváříme a rozvíjíme vztahy založené na rovnocenném partnerství, oboustranné důvěře a otevřenosti, podporujeme a oceňujeme vzájemnou vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat s cílem prohloubit vzájemné výchovné působení

Sledujeme konkrétní potřeby dětí i jejich rodičů, snažíme se jim porozumět a v rámci možností jim i vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se programu a her pro děti, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, ale vždy s ohledem na právě probíhající činnosti. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problému apod.

Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení a to na základě jejich zájmu. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mají možnost kdykoliv si domluvit konzultaci s ředitelkou či učitelkou. Dále učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Pokud je nutné /ve speciálních třídách/ řešit nečekané situace, vždy problém konzultují s ředitelkou, ta si s rodiči domluví schůzku. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

Máme na paměti, že jsme doplňující článek a rodina a její vedení je na prvním místě.

Nabízíme rodičům odbornou literaturu.

Informujeme rodiče o tom, co právě děti prožívají, zveřejňujeme integrované bloky, kde jsou přijatelně pro rodiče zdůrazněny cíle, kompetence, činnosti, ale i písně a básně, které se v tomto integrovaném bloku učily. Sledujeme konkrétní potřeby rodin, snažíme se jim porozumět, a když je to v zájmu dítěte, vyhovět jim. Začleňovat - vtáhnout postupně rodiče do projektů /návštěvy v zaměstnání, četba dětem v MŠ atd/.

 1. Organizace vzdělávání

Podle Z. 561/2004Sb. a podle vnitřní směrnice „Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Milíčův dům“, kdy přednost mají děti do 3. ročníku (které v době od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovrší 6 let), děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Děti se speciálními potřebami, které mají doporučení školského odborného pracoviště a pediatra, sourozenci na škole (viz. vnitřní předpisy). Zápis do MŠ Milíčův dům probíhá v jarních měsících, s nástupem od září příslušného kalendářního roku.

Uspořádání školy a tříd:

suterén – byt školnice, kotelna, sklad, keramická dílna, WC

přízemí – šatny, hala, tělocvična, WC, jídelny, výdejna, ředitelna

 1. patro – 2 třídy, ložnice, WC
 2. patro – 2 speciální třídy, prosklená terasa, sborovna, WC

/viz.pasport školy/

Jednotlivé třídy: 1. Patro, největší třída 24 – 25 dětí, třída většinou homogenní – integrovaná, 3. ročník, veverky. Třída heterogenní 22 – 23 dětí – pejsci, integrovaná, velmi malá, má svoji ložnici.

 1. patro, třída heterogenní, myšky 10 – 12 dětí, zařazujeme zde spíše starší děti (po delším pobytu v Kočičkách nebo před vstupem do ZŠ). Třída heterogenní kočičky 10 – 11 dětí, děti mladší, zařazeny do menšího kolektivu pro své speciální potřeby a čekající na upřesnění diagnózy.
 1. Charakteristika vzdělávacího programu - cíle
 1. Koncepce a filozofie školy

Vycházíme z myšlenek Přemysla Pittera a z přikladu jeho osobnosti. Snažíme se naplňovat jeho zásady tolerance, otevřenosti a osobního příkladu.

 1. Respekt (tolerance) – je pro naši školu první ze tří součástí jejího fungování. Chápeme jej, jako nutnou součást dnešního světa, světa výchovy především. Přináší nám možnost otevřeně se vyjadřovat a přijímat názory, debatovat nad nimi, přičemž vyslovení těchto názorů nikoho nenutí k jejich přijímání, k souhlasu. Chceme se o výchově v rodině i ve škole otevřeně bavit s rodiči, společně hledat nejvhodnější cesty a promýšlet další kroky. Vzájemný respekt je základním stavebním kamenem vztahu našeho personálu, dětí, rodičů, komunity žijící v okolí školy a spolupracujících subjektů. Samozřejmostí je respekt k odlišnostem – naše školka pracuje velmi otevřeně s inkluzivním vzděláváním (ve všech třídách jsou přítomny děti se speciálními vzdělávacími potřebami).
 1. Otevřenost – chceme působit na okolí jako otevřená organizace. Jsme nakloněni novým myšlenkám a úvahám. S dobrým nápadem může přijít kdokoli – pedagog, pracovník školy, rodič i dítě a v Milíčově domě je vždy otevřeno se o nápadu bavit. Otevřenost v jednání s rodičem – hledání společných cest při řešení specifických i obvyklejších problémů. Školka je otevřena všem dětem. Jediným omezením je kapacita mateřské školy.  
 1. Osobní příklad – všichni zaměstnanci školy mají na paměti, že osobní příklad je v naší škole nejdůležitější vzdělávací a výchovnou metodou. Přáli bychom si, aby toto přijali za své i rodiče našich dětí. Osobní příklad neznamená však pouze kladné a vyhovující chování, ale i přiznání chyby, omluvu či vhodné řešení konfliktu – nedílné součásti osobních vztahů.

 Pedagogická idea – filozofie školy-

Při výchově a vzdělávání se snažíme mít vždy na paměti tři hlavní zásady (viz.výše). Jak tyto zásady uvádíme do pedagogické praxe:

 • - Respektujeme člověka, jako jedinečnou lidskou bytost se všemi jeho klady i zápory. Snažíme se, aby tuto základní potřebu respektu každý vnímal a šířil dále
 • - Respektujeme, že rodiče a rodina jsou hlavními vychovateli v životě dítěte a mateřská škola se jim v jejich výchovné cestě snaží pomáhat.
 • - Respektujeme, že každý člověk má své potřeby a snažíme se je v rámci mateřské školy odlišovat a podporovat jejich naplňování
 • - Respektujeme, že nás výchovný styl nemusí vyhovovat každému a snažíme se o získání jiných náhledů a názorů i na věci, které bereme jako samozřejmé.
 • - Jsme otevření návrhům dětí (jako jsou nápady na tvořivé vyjadřování, návrhy na témata, která je zajímají, aktuální situace, kterou prožívají), netrváme dogmaticky na předem připraveném programu
 • - Jsme otevření k diskusi nad používanými metodami výuky, nad nabídkou, kterou mateřská škola činí dětem a rodičům a dalším subjektům výchovy
 • - Jsme otevření řešit každodenní i závažnější problémy s rodinou. Nemáme patent na správné řešení, ale můžeme společně navrhnout několik vhodných cest. Vždy dbáme na intimnost probíraného tématu a přizpůsobíme tomu naše případné setkání (ve třídě, osobní setkání či přizvání dalších osob)
 • - Věříme, že nás příkladný vztah k dětem dává možnost dětem nahlížet a přizpůsobovat své chování viděnému.
 • - Připravujeme dětem citově a emočně bohaté prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a mohou následně své city a emoce vyjadřovat, pojmenovávat a poznávat.
 • - Snažíme se předcházet konfliktním situacím synergickým řešením. Učíme děti konstruktivně řešit konflikty a učíme je postupně zvládat obtížné situace samostatně (v posledním ročníku před odchodem do školy).                                                                 

Hlavní cíle RVP PV

 • - rozvíjení dítěte a jeho učeni
 • - osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 • - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící ve svém okolí

 

 

 

 

 1. Popis a formy vzdělávání

Hry a pohybové činnosti:

Vytvořit skupinky spojené láskou a najít porozumění všechny děti. Spontánní volná hra musí být hlavní náplní denního programu, je každému dítěti potřebou, je významným činitelem jeho rozvíjení, jeho seberealizace, sebevzděláváním a sebeutvářením. Přináší uvolnění, vyrovnává důsledky organizovanosti.

 • - vedeme děti k tolerantním mezilidským vztahům
 • - konfliktní situace řešíme vždy v klidu, společně s dětmi – ponaučení, respektování druhého
 • - děti integrované neprotěžujeme, neomlouváme, vysvětlíme vhodným způsobem důvod, proč se tak zachoval.
 • - pomáháme integrovaným a bojácným dětem včlenit se do společných her
 • - na zahradě začleňujeme děti ze speciálních tříd do kolektivních her (fotbal)
 • - hry s pravidly: učíme děti požádat, integrovaným dětem pomáháme pravidly a kontrolujeme začleněním se do hry jejich dodržování, hru vždy uklidíme my samy na místo
 • - vytváříme pro hru co nejlepší podmínky
 • - obohacujeme hru pomůckami, samy je vytvářejte podle vývoje hry
 • - většinu hraček by měly mít děti na očích
 • - podporujeme prožitkovost, vlastní rozhodování i názor dětí
 • - spontánní pohybovou aktivitu nebrzdíme, neomezujeme, pouze zajistíme bezpečnost a usměrníme pouze vhodnou nabídku nářadí a náčiní – hlavně speciální třídy
 • - při hrách na zahradě nabízíme dostatek pomůcek
 • - při odpoledních pohybových aktivitách využíváme veškeré materiální vybavení školy (tříkolky, tělocvična- při nižším počtu dětí)
 • - cvičení provádíme i venku, pokud je to možné, máme na tuto činnosti vhodné podmínky
 • - pohybové činnosti nezařazujeme nikdy hned po jídle
 • - necháme při cvičení vyniknout integrované děti, někdy je to jediná možnost je pochválit před celým kolektivem za konkrétní činnosti (nepoužíváme jsi šikovný, ale teď jsi správně udělal to a to, teď se ti povedlo…)
 • - nešetříme chválou a stále děti povzbuzujeme
 • - abychom daly tu nejlepší přípravu pro život a dobré mezilidské vztahy, necháme se dětmi včlenit do jejich hry, abychom využili neopakovatelné „vštěpovací fáze“, která je právě v předškolním věku
 • - svým jednáním a chováním jsme vzorem, to platí i pro provozní zaměstnance

Činnosti řízené:

Úcta k individualitě každého dítěte

                      

Doplňují ostatní činnosti tzn. herní a pohybové činnosti, které dítě prožívá jako spontánní, které musí zaujímat větší časový úsek pobytu v mateřské školy.

 • - Nenecháme při těchto činnostech děti dlouho sedět na židličkách
 • - připravujeme prostředí třídy již od ranních her společně s dětmi (projekt, který třída prožívá, by měl být na první pohled patrný)

Společně: pouze v případě, že charakter navozených činností vyžaduje vzájemnou spolupráci celé skupiny, vychází ze společného prožitku, nebo je společné soustředění nejefektnější formou vzdělávání (výjimečně ve třídě pro děti se speciálními potřebami). V menších skupinách: jestliže je nutné respektovat individuální tempo dítěte a úroveň schopností jednotlivých dětí. Např. činnosti tvořivého charakteru.

Ve speciálních třídách pracujeme podle individuálních programů, individuální péče je vhodná kdykoli. Nezapomínáme na OŠD, aby jejich úkoly v řízených činnostech byly promyšlené a dostatečně náročné.

!!! Při každém hodnocení dítěte budete mít na paměti, že pro školní věk platí, že všechny funkce psychické jsou závislé na funkcích mozku a jeho zralosti.

3.Rizika jednotlivých oblastí

 

V následujících pěti oblastech si připomeneme pouze určité momenty, které jsou pro plnění našich cílů důležité.

Biologická oblast – dítě a jeho tělo

 

 • - v denním programu budeme respektovat tří hodinový interval mezi jídlem
 • - délka stolování bude u jednotlivých dětí různá
 • - nenutit děti do jídla, velikost porce si vyberou samy, ale buďte důsledné, aby si vybranou porci dojedly
 • - respektovat individuální potřeby dítěte, respektovat intimní soukromí
 • - doba odpoledního klidu bude odpovídat věku dětí, tak individuální potřebě a přání rodičů
 • - nenechat děti dlouhou dobu sedět na židličkách, střídat činnosti
 • - při vycházkách prohlédnout terén, který je využíván pro hry dětí/bezpečnost, drogy, cizí lidé/
 • - neopomenout zařadit/podle situace/vhodnou formou informace o způsobech ochrany zdraví a bezpečí situační učení
 • - seznamovat děti se správným čištěním zubů, pravidelně čistit, nenosit zbytečně bonbony /školní řád/
 • - dodržovat pitný režim, děti povzbuzovat a být příkladem
 • -

Psychologická oblast – dítě a jeho psychika

 • - alespoň jednou denně promluvit s každým dítětem ve třídě
 • - nesmí převládat monolog učitelky
 • - děti neomezovat v mluvním projevu, vždy dítě vyslechnout
 • - používat spisovnou češtinu
 • - během dne musí převládat přímý slovní projev před zprostředkovaným/četba knihy než magnetofon/
 • - vézt děti k lásce ke knihám, dejte příležitost k výběru knih
 • - připravujte programy tak, aby děti poznávaly všemi smysly – hlavně speciální třídy
 • - nezahlcovat podněty, nechte děti zkušenost zažít
 • - vycházet vždy ze zkušeností dětí a na nich stavět
 • - neprotěžovat nikdy jednotlivé děti
 • - při řešení konfliktů být vždy spravedlivé, zapojit do řešení samotné děti
 • - posilovat u dětí sebevědomí – povzbuzovat je a chválit
 • - učit je respektovat jeden druhého, najít porozumění, učit příkladem
 • - využít co nejvíce maňásků a loutkových scének při učení správného chování
 • - ve třídě vytvořit estetické prostředí společně s dětmi
 • - upozorňovat na vkusné věci kolem sebe

Interpersonální oblast – dítě a ten druhý

Této oblasti budeme věnovat velkou pozornost při tvoření třídních programů, tím budete plnit hlavní koncepci i ideu našeho ŠVP.

 

 • - být dětem vzorem ve správném jednání
 • - vytvářet předpoklady k tolerantním mezilidským vztahům a k základům rodinného života /svým příkladem, správně voleným projektem, situačními projekty/
 • - posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému /v rodině, ke kamarádům/
 • - podporovat dětská přátelství /integrace/,učit děti v každodenních činnostech mít ohled na druhého, soucit s ním, nabídnout pomoc slabšímu nebo postiženému dítěti
 • - nedovolit jakýkoliv projev násilí, ubližování a ponižování či zesměšňování /integrované děti, spec.třídy/
 • - pozor na nezdravou soutěživost, každé dítě musí někdy vyniknout /využijte oslav narozenin/
 • - sledovat bedlivě formu řešení dětských konfliktů, hlavně veverky a myšky
 • - nedovolit, aby děti s někým nekamarádily, zjišťovat příčiny

Oblast sociálně kulturní – dítě a společnost

Demokracie nezbytně předpokládá soudné, kritické a nezávisle myslící občany s vědomím vlastní důstojnosti a s respektem pro ostatní.

Mateřská škola je v tomto smyslu prvním společenským prostředím, do něhož dítě z rodiny vstupuje, které působí bezprostředně, každý den a v mnoha rovinách – charakterem vztahu mezi učitelem a dítětem, založeném na vzájemném respektu

 • - dát dětem dostatek času na adaptaci, popřípadě s rodiči, aby mělo dítě možnost zažít řád školy
 • - žádné dítě v naší MŠ nesmí zažít pocit úzkosti a méněcennosti nebo předčasné     

     prožitky selhání

 • - neřešit s rodiči jakékoliv problémy s dítětem před dítětem, pouze pochvalu
 • - pozor na nefunkční pravidla, které ve třídě nikdo potom nedodržuje/střídání hospodářů, vedení po schodech/
 • - nebát se přiznat, že jsme se zmýlily nebo udělaly chybu
 • - věnovat hodně pozornosti přípravě společných oslav, slavností a zábav/vždy společně s dětmi/
 • - dát dítěti příležitost, aby svoje nesprávné chování mohlo napravit
 • - pokračovat v estetické výzdobě tříd a ostatních prostor školy – společně s dětmi/výrobky dětí a přírodní materiály/
 • - mít přehled o výrobcích dětí z tvořivých her, aby je ostatní nebo vy nezničily /pravidla – kam a do kdy vystavovat – v Pá vždy uklidit z parapetů/
 • - nedovolit ironizovat jakékoliv úsilí dítěte
 • - žádné naše jednání nesmí dítě prožívat jako nespravedlivé

Environmentální oblast

Naše výchova bude směřovat k tomu, aby se děti cítily dobře, aby se učily chápat a plně prožívat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat a tvořit

 • - dáme dětem co nejvíce příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti a změně
 • - pokusme se dětem pravdivě a přijatelnou formou zodpovědět všechny jejich otázky „ PROČ“
 • - nepředávejme hotové poznatky, nechme je experimentovat, přemýšlet, hádat a hlavně snít.
 • - seznamme je s rozmanitostí světa a jeho řádem – jak přírodním, tak se světem lidí/rozdílnosti tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové/.
 • - věnujme pozornost prevenci vlivů prostředí – lidské činnosti mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale i poškozovat
 • - zúčastněme se soutěží z ekologie
 • - učte děti třídit odpad a buďte jim příkladem
 • - zřiďte koutek živé přírody a nechte děti experimentovat
 • - řešme s dětmi problémy kolem sebe, nepořádek před vedlejší ZŠ, odpadky v parcích, psí výkaly, ať děti hodnotí
 • - učme děti třídit odpad a buďme příkladem
 1. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Tam, kde rodina z nějakého důvodu neplnila v předcházejícím vývojovém období svoji funkci nebo neplní svoji funkci dne, snažíme se ve speciálních třídách opoždění dítěte vyrovnat před vstupem do ZŠ. Děti se speciálními potřebami vzděláváme a integrujeme podle jejich možností.

 

Cíle, koncepce i filozofie naší školy jsou společné pro všechny třídy.

Naplňování a realizace těchto cílů bude odlišná od běžných tříd, aby vyhovovala potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

 • - úzce spolupracovat s rodiči, s SPC, PPP, Ranou péčí, s APLOU, s diagnostickými ústavy a se všemi odborníky, ke kterým děti docházejí
 • - konzultovat individuální plány se všemi zúčastněnými
 • - vytvořit pro každé dítě optimální podmínky k rozvoji celé osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními
 • - individuální plány nedělat příliš dlouhodobé
 • - pro mladší děti využívat raději SPC, až pro předškoláky PPP
 • - využít veškerých vhodných učebních pomůcek na škole, sledovat nové a informovat ředitelku školy /z darů /
 • - během adaptační doby budeme sledovat vztahy a snášenlivost jednotlivých dětí ve speciálních třídách, podle toho budeme volit zařazení do tříd od října, proto budeme dbát, aby děti během září měly pocit, že patří do obou tříd
 • - hned při nástupu budeme s rodiči konzultovat, čeho se dítě bojí- zvuky, slova, pohádkové bytosti, tím budeme eliminovat možnosti vyděšení při divadlech a při vzdělávání
 • - budeme zjišťovat, co které dítě nejlépe uklidní a podrobně zapíšeme do Třídního programu – Charakteristika třídy /pro zastupitelnost/
 • - vytvořit od prvního dne pevný rámec dne s využitím rituálů, protože jenom pevný řád a stále se opakující činnosti dětem dává pocit bezpečí a zklidňuje je
 • - upevňovat hygienické návyky, sebeobsluhu, praktické dovednosti
 • - postupně prodlužovat dobu řízených činností, při známkách únavy hned umožníme odpočinek, odreagování
 • - akcentovat hudebně – pohybovou složku, na kterou děti nejlépe reagují, omezit výběr písniček tak, aby byly jednoduché a snadno zapamatovatelné, neustále opakovat při přechodných činnostech
 • - při pracovních a výtvarných činnostech se zaměříme na proces a ne na výsledek, zařazovat arteterapeutické prvky, cílem musí být uvolnění a radost z činností
 • - respektovat nechuť některých dětí dotýkat se různých materiálů
 • - vybírat takové činnosti, kde je zaručen efektivní výsledek, aby děti prožily radost
 • - organizovat práci s dětmi tak, aby byl dostatek času na IP a na fyzický kontakt s dětmi/pomazlení, pochování/
 • - využijte každé příležitosti pro rozhovor s rodiči, /nikdy ne před dítětem hovořit o problémech dítěte/,motivovat je k tomu, aby s dítětem hodně mluvili, získat od rodičů informace o dítěti – co dělá ve volném čase atd.
 • -

Zásady, které budeme dodržovat

 • - vytvářet klidné prostředí, vyhýbat se konfliktním situacím, mít klidný /láskyplný/ přístup
 • - stanovit řád, pravidelný režim, pravidla chování
 • - důslednost, kontrola, zautomatizování činností
 • - jednotná výchova – rodina- škola /pozor na víru/
 • - soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte / chválíme, nementorujeme/
 • - předcházet negativním projevům chování – relaxací, střídáním činností, zklidňováním, odchodem na terasu
 • - umožnit přístup rodičům, sourozencům, prarodičům při všech vhodných příležitostech
 • - zodpovědně doporučit vhodnou ZŠ, vždy konzultovat s ředitelkou školy
 • - využít svoji profesní odbornost k tomu, aby rodiče získali důvěru a tím odstraňovat strach a nechuť navštívit odborného lékaře, počítat s tím, že dlouho trvá rodině, než se vyrovná s tím, že se jeho dítě nevyvíjí tak,  jak by mělo /mimo děti s Dow.syndromem/
 • - individuální přístup je primárním principem veškeré péče o děti předškolního věku, neboť umožňuje respektovat jedinečnost osobnosti dítěte s ohledem na specifika a variabilnost jeho rodinného zázemí
 1. Vzdělávací obsah

Z hodnocení a z evaluace učitelek vyplývá, že vztahy mezi dětmi se zhoršují a proto je potřeba se na tuto oblast soustředit nejvíce.

Využijeme komunitního kruhu, který je pro sebehodnocení dětí vhodný a dá se využít na jakékoli hodnocení nebo prožitkovou událost.

Pohled T.G.Masaryka na školu a učitele.

Zdůrazňoval, že škola má být demokratická a že vzájemný vztah učitele a žáka má být vztahem důvěry. Žák se nesmí učitele bát, ani mu projevovat přemrštěnou úctu. Učitel má být žákovi autoritou. Autorita učitele by se neměla opírat o despotizmus, ani o tresty.Měla by vycházet z jeho znalostí a pedagogického působení.

 1. Přehled integrovaných bloků

Integrované vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, podporuje chápání vzájemných souvislostí, umožňuje dítěti orientovat se ve světě, který je obklopuje.

Učitelka vybírá témata z integrovaných bloků tak, aby během roku zbytečně neopakovala stejná, aby byly pro třídu aktuální a souvisela s přirozeným poznáváním, které děti obklopuje. Není nutné dodržet posloupnost dle ŠVP, ale je třeba, aby třída zařadila do svého programu všechny integrované bloky.

Spokojené tváře   

 

Blok směřuje k seznamování dětí mezi sebou, s učitelkami, s ostatními pracovníky školy (a odpovídajícím chováním), se značkou a režimem MŠ. Nezapomeňme na tvoření třídních pravidel a jejich dodržování.

Další částí se blok soustředí na širší mezilidské vztahy a jejich prožívání v dětském světě. Nezapomínáme na kamarády, rodinu, ale i celý svět.

Děti se v tomto období v MŠ adaptují (je třeba individuální přístup) a vedeme je k samostatnému zvládání sebeobsluhy.

Podtémata:

 • Seznamujeme se (kdo je kdo, značka, pracovníci MŠ)
 • Vím, kde co je; kdy co je (pro větší děti, zopakování)
 • Kamarádi (vztahy, pojmenování, různost dětí)
 • Pocity (kamarádství, stesk, radost – po prázdninách)
 • Rodina (moje rodina, náš dům, kde bydlím, vztahy)
 • Dětská práva (co můžu a co ne, jaké je mé právo)
 • Lidstvo (rozlišnost lidí kolem nás)
 • Lidská společnost (pravidla, chování, rozvoj)

Zaměřeno na:

 • - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • - rozvoj prosociálních postojů
 • - rozvoj a zvládání sebeobsluhy a hygienických dovedností
 • - rozvoj a posilování přirozených poznávacích citů
 • - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Náměty pro činnost

Interaktivní tvoření pravidel třídy, hry s použitím značek, hry na posílení a utvoření kamarádských vazeb, přizpůsobený adaptační režim, seznamování s lidskými kulturami světa, prožívání vlastních pocitů a jejich estetické vyjadřování, podpora samostatnost dětí, seznamování s rodinným zázemím dětí

Pestrý podzim

 

Blok je zaměřen na změny, které se na podzim kolem nás neustále dějí. Podněcuje děti k jejich vnímání a hovoru o nich, k poznávání přírody a seznamování s novými technikami tvoření. Vede děti k poznávání změn a rozlišností a také k jejich toleranci.

Vybereme nejkrásnější listy na ozdobu celé školky, budeme se často dívat z okna a pozorovat počasí, možná se podíváme také do světa, kde je počasí, lidé i zvyky velmi odlišné. A nebudeme si o všem jen povídat – zapojíme vlastní fantazii při práci s různými přírodními materiály, při hrách s ovocem a zeleninou.

Podtémata:

 • Ovoce a zelenina, zahrádka
 • Šikovné ruce (výroba z přírodnin, plody stromů…)
 • Malý kuchař (zpracování plodin, suroviny…)
 • Co roste v lese (houby, jehličnaté stromy, byliny…)
 • Barevné listy (listnaté stromy, uklidňující les…)
 • Proměny počasí (ukončení vegetačního období, odlet ptáků…)
 • Draci
 • Posvícení (oslava, koláče, zvyky, radost a tanec)

Zaměřeno na:

 • - rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie
 • - vytváření a rozvoj prosociálních postojů
 • - rozvoj a užívání všech smyslů
 • - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (trhání, střihání, nalepování, práce s přírodninami…)
 • - rozvoj řečových schopností i jazykových dovedností receptivních i perceptivních (vyprávění, odpovědi na otázky, zapojování se do ranního kruhu..)
 • - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte (stolování, hygiena)

Náměty pro činnost

Vyrábění panáčků, tiskátek z ovoce a zeleniny, zajímavým způsobem ovoce a zeleninu zpracovávat a ochutnávat, zkoumat její vlastnosti, vaření

Sběr přírodních materiálů, seznamování se s životem v lese, začlenění vlastních zkušeností do programů, výrobky pro maminku, vnímání estetiky přírodního prostředí a přírodních materiálů

Sběr barevných listů a tvoření z nich, použití dalších materiálů dle námětů dětí, hry s listy (mačkání, trhání, navlékání), výroba draků, každodenní pozorování počasí – kalendář přírody, seznamování s kulturními odlišnostmi zemí světa, práce s obrázky dětí i s konkrétními rodinami (využijme multikulturní nabídky naší školky), příprava posvícení pro maminky nebo kamarády (pohoštění, stolování), vaření čaje z bylin a jeho ochutnávání

Zvonky Vánoc

 

Společně se připravíme na vánoční svátky a na jejich hodnotné prožití. Seznámíme se s různými tradicemi (starými nebo rodinnými), společně přivítáme čerta s Mikulášem. Nezapomeneme hledat dobro a zlo mezi námi i v příbězích. Dozvíme se, kde a jak se narodil Ježíšek, povíme si pohádky známé i neznámé a krásně vyzdobíme celou školku. Po Vánocích se budeme společně radovat z toho, co si sdělíme o našich prožitcích. Pokusíme se podělit se o prožitky s kamarády.

Podtémata:

 • Adventní zvyky (historie, tradice, smysl, víra)
 • Čert a Mikuláš (dobro a zlo, mé chování, sebehodnocení)
 • Vánoce ve světě (kulturní zvyky podobné a přeci jiné)
 • Narodil se Ježíšek (křesť.původ Vánoc)
 • Dobro a zlo (kontrast, postavy..)
 • Čas na pohádku (knihy, vyprávění dětí, poslech, společné a rozdílné znaky)
 • Umím potěšit (dárky domů, pro potřebné – Domov důchodců apod.)
 • Pečení (námětové hry, práce s těstem)

 

Zaměřeno na:

 • - osvojení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních (poslech a vyprávění obsahů pohádek)
 • - rozvoj prosociálních postojů
 • - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (výroba výzdoby a dárečků)
 • - rozvoj psychické zdatnosti
 • - získávání relativní citové samostatnosti
 • - rozvoj společenského i estetického vkusu

Náměty pro činnost

Vypráví o vánocích u nás doma, zážitky z předvánočního období, vyrábění dárečků pro kamarády (ve školce, v nemocnici, do domova důchodců apod.), samostatné tvoření ozdob jen na základě hlavních motivů, pečení cukroví, besídka pro rodiče, samostatné vyprávění dětí, představení svých přání, vyhledávání dobra a zla v pohádkách a příbězích – připodobňování a odvozování, seznamování se se světovými rozdíly ve slavení Vánoc, hodnocení dětského chování dětmi (využít návštěvu Mikuláše)

Svět kolem mě

                                                             

Společně objevíme velikost a barevnost světa – různá povolání, děti v jiných zemích, předškoláci budou poznávat svět za branami školky a připravovat se na první krok vstupu do školy. Seznámíme se s naším tělem a vysvětlíme si, jak žít zdravě. Povíme si o našich domovech (třeba v návaznosti na právě prožité vánoční svátky doma) o tom, kdo s námi žije. Na konci období oslavíme Masopust velkým karnevalem.

Podtémata:

 • To jsem já (části těla, mé tělo, zdraví, narození děťátka…)
 • Děti jsou na celém světě (lidé, lidstvo, odlišnost…)
 • Tělo ve zdraví i v nemoci (části těla, doktor…)
 • Nebojte se, já už vím (preventivní výchova o nebezpečí civilizačních onemocnění, kouření, požívání omamných a psychotropních látek, bezpečnostní pravidla…)
 • Ze školky k zápisu (předškoláci, seznamování se školou)
 • Jak poznávám svět (smysly)
 • Povolání (čím budu)
 • Naše město (historie, památky, co kde je…)
 • Naše země (zeměkoule, země světa nebo jako Česká republika…)
 • Ať nám tu je hezky (ekologická výchova)
 • Masopust – masky
 • Život jinde (vesnice, jiná země, znaky shodné a odlišné)
 • Kdo patří k nám domů (o rodině, domácí zvířata, mazlíčci)
 • Ne každý má svůj domov (o sociálních problémech)

Zaměřeno na:

 • - uvědomění si vlastního těla
 • - rozvoj a užívání všech smyslů
 • - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • - rozvoj, zpestřování a kultivace smyslového vnímání
 • - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
 • - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, k učení
 • - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • - rozvoj kooperativních dovedností
 • - rozvoj psychické zdatnosti
 • - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu (základy společenského chování, vyprávění…)
 • - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • - rozvoj poznávání a vyjadřování pocitů, získaných dojmů a zážitků
 • - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Náměty pro činnost:

Využití námětových her na lékaře, nemocnici s lékařským materiálem; smyslové hry (upřednostňování jednoho ze smyslů, potlačení jiných); všímat si shodných a odlišných rysů na dětech (ve třídách, ve světě); příběhy, které upozorňují na nebezpečí (návykových látek, bezpečnost) a jejich dramatizace; využít aktuální situace narození dítěte v rodině; denní režim ve škole a hra na školu; návštěva vyučovací hodiny ZŠ; seznamování s povoláním rodičů a dalších osob; využití různých povolání v MŠ; procházky po Žižkově a prohlížení památek v blízkosti MŠ; výtvarné znázornění mapy světa; seznamování s významnými osobami minulosti a současnosti (možno zařadit projekt Přemysl Pitter) – pomocí knih; společné tvoření masek na karneval; porovnávání výhod a nevýhod života (vesnice, město, ČR, jiná země…); vedení dětí k ekologickému chování přímou činností i dalšími metodami

                                                                                                                                   

Co to ťuká?

                                               

Budeme pozorovat, jak se k nám většími či menšími krůčky blíží jaro. Prohlédneme si obrázky zvířat a jejich mláďat, povíme si, kde žijí. Zjistíme, jaké květiny vyráží ze země jako první. Oslavíme Velikonoce a budeme si povídat o knihách nebo třeba o čase – co je den, hodina, měsíc. A když vše zvládneme rychle nebo se bude příroda probouzet příliš pomalu, budeme se věnovat také dalekému vesmíru.

Podtémata:

 • Tání a voda (koloběh vody, vodní toky, potřeba a ochrana vody)
 • Jarní kvítka (příroda na jaře, barvy…)
 • Ve vajíčku (Velikonoce, domácí zvířata, přílet ptáků..)
 • Mláďata (domácí zvířata, hnízda…)
 • Ťuká na nás pohádka (březen – měsíc knihy)
 • Jaro (probouzení, změny..)
 • Hodiny a čas (měsíce, chod dne…)
 • Materiály (různé materiály vydávají různé zvuky)
 • Zvířata na statku (jejich užitek pro nás)
 • Den Země (ekologická výchova)
 • Pomoc doma (co můžu udělat sám, bezpečnost…)
 • Oblečení a věci kolem nás (co nám pomáhá, co umím sám…)
 • Slunce, vesmír, hvězdy (proč slunce svítí…)

Zaměřeno na:

 • - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí psaní i čtení, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka (knihy, hodiny, kalendář..)
 • - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, číslice…)
 • - rozvoj tvořivosti (práce s netradičním materiálem – vejce, přírodniny)
 • - vytvoření základů pro práci s informacemi (encyklopedie…)
 • - povzbuzovat přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • - záměrné posilování paměti, rozvoj pozornosti
 • - vytváření základů pro práci s informacemi
 • - rozvoj schopnosti sebeovládání
 • - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • - rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách
 • - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí

Náměty pro činnost:

Pozorování změny skupenství sněhu; kresba koloběhu vody; sledování počasí; příprava na Velikonoční tradice (dárek domů); první seznamování s časem (dny, měsíce, hodiny – využití ranních setkání, barev); zkoumání vlastností jednotlivých materiálů, pojmenování a práce s nimi; rozšiřování práce s knihou – vyhledávání vhodných encyklopedií a informací v nich, návštěva knihovny; samostatné vyhledávání informací a jejich přinášení do třídy; podílení se na běžných pomocných pracích doma i ve školce – hospodáři, rozdávání příborů atp.; vyhledávání zdánlivě neužitečných věcí a hledání odpovědí na dětské otázky; návštěva Toulcova dvora, pekárny apod.; vedení dětí k aktivní spolupráci a pomoci ostatním dětem

Těším se na prázdniny

                                        

 

Ke konci školního roku si dostatečně užijeme zahrady kolem školky a sportů a her, které můžeme hrát s kamarády. Budeme si povídat o jednotlivých životních prostředích, vhodných pro rozličná zvířata a o tom, jak se svému prostředí umí přizpůsobit. Spolu s nimi budeme cestovat světem, hledat různé země – kam třeba pojede někdo z kamarádů na prázdniny. Školní rok ukončíme rozloučením – Zahradní slavností, kde budou předškoláci slavnostně pasování na školáky.

Podtémata:

 • Sportem ku zdraví(sportovní olympiáda, fair play, seznamování se sporty)
 • Svátek maminek
 • Barvy na světě (květiny, stromy…)
 • Šel zahradník (péče o rostliny, zahrádku, sázení…)
 • Zvířata v lese
 • Život na louce (hmyz, motýli)
 • Okolo rybníka (ryby, obojživelníci…)
 • Dopravní prostředky (čím se dá odjet)
 • Příběhy ze ZOO (zvířátka, která můžeme potkat jen v ZOO, výlet)
 • Až zvoneček zazvoní (příprava na školu)
 • Život v mořích (ryby, mořští živočichové)
 • Prstem po mapě
 • Co už vím a znám (rekapitulace roku)
 • Loučení (se školkou, s kamarády)

 

Zaměřeno na:

 • - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (různé druhy sportů)
 • - rozvoj fyzické zdatnosti
 • - získávání relativní citové samostatnosti
 • - rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách
 • - rozvoj psychické zdatnosti (loučení, vyjadřování přání..)
 • - rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách
 • - vyhledávání shodných a rozličných znaků
 • - rozvoj komunikačních dovedností receptivních i perceptivních
 • - rozvoj estetického cítění
 • - posilování dlouhodobé i krátkodobé paměti
 • - rozvoj jemné i hrubé motoriky

Náměty pro činnost:

Procházky do parků a k vodě; pěstování květin v květináčích a pozorování jejich klíčení a růstu; pojmenování zahradních květin, živočichů běžně žijících na zahrádce, věnování se vhodné četbě (Ferda mravenec); vedení dětí k ochraně života ve všech jeho formách; starost o své tělo – fyzická zdatnost; sportování, ale i správná výživa a zdravý životní styl

Kdo byl pan Přemysl Pitter

Chceme, aby naše děti věděly, kdo založil naši školku, proč a jakým způsobem tehdy pracoval s dětmi, které žily na místech, kde teď žijeme my. Proto téma Přemysl Pitter zařadí každá třída jednou za rok dle vlastního uvážení do třídního vzdělávacího programu.

Zaměřeno na:

 • vytváření elementárního povědomí o životě a díle pana Přemysla Pittra, prostředí ve kterém žijeme, jeho rozmanitosti a proměnách
 • Seznámení s historií Milíčova domu, porovnání s životem v současnosti
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • co je dobré, co zlé, co lidem pomáhá, co ne
 • uvědomění si toho, co bylo, co je a co bude
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • respektování pravidel hry
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /naslouchání, vnímání/ i produktivních /vyprávění, vytváření a rozvoj pojmů/
 • posilování prosociálního chování (odkaz na křesťanské principy života Přemysla Pittra)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu (aktivity propojené s pomocí rodičů)
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • seznámení s různými kulturami, rasami
 • rozvíjení fantazie, poslech příběhů, aktivní tvorba

Návrh obsahu činností:

Promýšlení, jak mohl vypadat Žižkov dřív; návštěva a prohlídka zajímavých míst na Žižkově (radnice, kostel, divadlo atd.); koláž - „komu by P.P. pomáhal dnes?“; malování Žižkova – dříve a dnes; poslech a reprodukce krátkých textů; dramatizace krátkých scének - „společenská etiketa“; uctění památky P.P., položení květiny, kamínků, případně vzkazů k desce P.P. na Milíčově domě; návštěva a prohlídka místnosti P.P. v Milíčově domě, prohlídka fotek, nástěnných panelů o historii Milíčova domu a kroniky z výletů na Štiřín; vyprávění o životě P.P. ; četba příběhů z knih P.P.

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Personální obsazení /neveřejné/ uloženo u ředitelky školy v originále ŠVP „Všichni jsme kamarádi“

Povinnosti učitelky

 • - plní cíle Rámcového vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si spolu“
 • - plní úkoly vyplývající ze Zásad provozního řádu a Řádu školy
 • - dodržuje pracovní dobu 40 hodin týdně, z toho 31 hodin týdně přímé práce s dětmi, pokud žádá přestávku v práci, bude jí umožněna podle rozpisu na nástěnce
 • - v určenou dobu, podle rozpisu služeb, je již ve třídě převlečená
 • - při každém příchodu a příchodu se napíše do knihy docházky
 • - výměnu služby, dřívější odchody sdělí ředitelce nebo zástupkyni
 • - za úroveň práce zodpovídá ředitelce
 • - řídí se Školním vzdělávacím programem, realizaci provádí podle svého třídního programu, který zpracovává spolu s kolegyní na třídě. Cíle naplňuje podle svého nejlepšího svědomí
 • - je osobně zodpovědná za zdraví a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracuje až do předání rodičům nebo lektorce na kroužky sledujte, kdo dítě odvádí, nechte si podepsat dohody
 • - usilujte o komplexní poznání dítěte, jeho rodinného prostředí, hovořte často o dítěti s rodiči a hlavně kladně
 • - sleduje, kdo dítě odvádí, nechá si podepsat dohody
 • - udržuje pomůcky pořádku a pečuje o vybavení třídy
 • - před odchodem ze zahrady uhrabe pískoviště a zamete kolem, zkontroluje, zda jsou uklizené všechny hračky, nechá děti projít zahradu, nenechává děti chodit samostatně do domečků
 • - na procházku vždy používá terčík
 • - pokud cestujete dopravními prostředky, sdělte ředitelce trasu, č.tramvaje, náhradní trasu (promyslete), nejezděte NIKDY po eskalátorech v metru
 • - v letních měsících sledujte, zda je pokropená zahrada a pískoviště, případně požádejte školnici
 • - vracejte včas a na místo vypůjčené materiály a pomůcky
 • - při větším počtu dětí jak 20 nechoďte samotné mimo zahradu
 • - pohovořte alespoň jedenkrát denně s každým dítětem, zajímejte se, jak dítě hodnotí to, co mu předkládáte
 • - při žádné činnosti na děti nespěchejte, přehnaně nezvyšujte hlas, při žádné činnosti nevyřazujte dítě mimo třídu, abyste na něj neviděly
 • - účastněte se her, aktivně hru rozvíjejte o nápady a podněty, vyrábějte si svoje pomůcky, obohacujte dětem hru, buďte pro děti vzorem v různých situacích
 • - neodcházejte od dětí, pokud nemáte zajištěný dozor
 • - při pobytu venku se věnujte dětem, veďte je k péči o zahradu, program se musí odrazit v třídní knize
 • - nedávejte dětem tvrdé bonbóny
 • - nenechávejte hlídat děti ostatními dětmi

Příloha č. 2: Struktura vlastního hodnocení

Evaluace školy probíhá na několika úrovních.

1.Evaluace dětí:

 • pedagogická diagnostika
 • vlastní hodnocení dětí v komunikačním kruhu
 • zhodnocení IVP
 1. Evaluace třídy
 • Hodnocení vlastních integrovaných bloků
 • Hospitace a následné hodnocení ředitelem školy
 • Evaluace školního roku
 1. Evaluace školy
 • Každoroční hodnocení školního roku
 • Pohovory s učiteli
 • Výroční zpráva

Příloha č.3: Mimoškolní aktivity

Budou organizovány Klubem rodičů při Milíčově domě podle zájmu rodičů. Ředitelka školy nabídne možnosti, kontakty na lektory, organizaci.

Tyto aktivity budou realizovány až od října. Ředitelka upozorní na členské schůzi rodiče, že tyto aktivity nejsou prioritou školy. Dále upozorní rodiče, aby svoje děti nepřetěžovali, aby se poradili s učitelkou na třídě, jestli je opravdu vhodné zařazení jejich dítěte na kroužek, jestli jej opravdu tyto činnosti baví a vyhledává je.

Plán akcí pořádaných školou bude zveřejněn v šatně a na www.milicuvdum.cz

Vždy aktuálně pro určitý školní rok.

Příloha č.4: Spolupráce s dalšími subjekty: mapa partnerů bude s každým školním roce aktualizována

Vnitřní stálí partneři – rodiče

Vnější partneři - Zámek Štiřín ,MČ Prahy 3, PPP Prahy 3,SPC podle dětí se speciálními potřebami, Střední výtvarná škola Hollarovo nám, Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo nám, ZŠ Chelčického, Sdružení Rytmus, Člověk

v tísni, Pedagogické muzeum J.A.K., švýcarský spolek MILIDU, Jabok a další

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5 Historie Milíčova domu

Historie budovy

V době světové krize, ve dvacátých letech 20.století, začal Přemysl Pitter shánět peníze na koupi pozemku, na kterém by mohl vybudovat dům, který by sloužil dětem. Peníze získával od drobných dárců a přispěvatelů. Milíčův dům byl otevřen na Vánoce v roce 1933.

 

24.12.1933 slavnostní otevření Milíčova domu

Milíčův dům byl pojmenován po Janu Milíči z Kroměříže (reformátova ze 14.století), který P. Pittra významě ovlivnil svými činny na pomoc nejchudším a nejubožejším.

1936 dostavěno druhé patro Milíčova domu

1949 dochází k násilnému ukončení činnosti Milíčova domu

1953 dům slouží jako celotýdenní družina pro mládež

1976 mateřská škola v Milíčově domě

2001 udělen čestný název Mateřská škola Milíčův dům (ředitelka Bc.Marta Vrabcová)

 

Příloha č. 6: Přemysl Pitter

Přemysl Pitter(21.6.1895 - 15.2.1976)

 

Žil a působil na Žižkově, kde 24.12.1933 slavnostně otevřel útulek pro děti, nazvaný Milíčův dům. Je znám jako kazatel, spisovatel, publicista a velký humanista.

 

Po 2.světové válce (již v květnu 1945) zahajuje akce Zámky - v několika zkonfiskovaných zámcích v okolí Prahy (např. Štiřín) zřizuje ozdravovny, kam přijímá děti trpící proběhlou válkou (děti z koncentračních táborů, děti z Terezína, později také internované opuštěné děti německé).

Po únoru 1948 je Přemysl Pitter pronásledován a odejde přes Německo do Švýcarska. Do republiky 

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz